The Seven Continents Club...   Klub Siedmiu Kontynentów...

 

   

 

How to join the Club?

 

 

Zgłoszenie do klubu

     
If you set your foot in each of the seven continents you are welcome to send your picture and data to the host of the 7CC. All applications are treated as "sent in good faith" but in the debatable cases I - the club host reserve myself the right to verify them and to refuse to place the candidate on the list if I'll find it doubtful . To avoid discussions with the purists I assume that in the terminology of the club we use the literal meaning of the word "continent". It means that the islands of Antarctica do not count as Antarctic continent, the islands of Oceania do not count as Australian continent etc. 

Each member has a free allowance to place in the 7CC website his/her sub-page with the information about himself and his voyaging (up to 7000 printed characters of text, up to 7 pictures, max. 50 kb each). English or/and Polish language. No ads please. The access to the sub-page is through the button "More about the member" placed on the member list.

Requested data for new application:

First name, name

Place of residence: (country, city)

The date of landing on the last - 7th continent (sometimes it will not be Antarctica) - (month, year)

Portrait picture of the candidate (jpg format, 72 dpi, 150x150 pixels)

Optional:

private website address and e-mail (take care about the spammers if address is encoded)      

 

  Zgłoszenie do klubu następuje przez przesłanie do gospodarza klubu danych kandydata niezbędnych dla umieszczenia go na liście członków. Wszystkie zgłoszenia traktuje się jako przesłane w dobrej wierze, ale gospodarz klubu zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych danych i odmowy umieszczenia kandydata na liście w przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości. Dla uniknięcia dyskusji z purystami przyjmuje się, że w terminologii klubu słowo "kontynent" rozumie się dosłownie. To znaczy że wysp Antarktyki nie uważa się za kontynent Antarktydy, a wysp Oceanii za kontynent Australii itd.

Członek klubu ma prawo do nieodpłatnego umieszczenia w serwisie Klubu Siedmiu Kontynentów swojej podstrony z informacjami o sobie i swoich podróżach (do 7000 znaków tekstu, do 7 zdjęć - każde do 50 kb). Język polski i/lub angielski. Nie dopuszcza się reklamy. Podstrona osiągalna jest poprzez odsyłacz "More about the member" umieszczony na klubowej liście.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię i nazwisko

Aktualne miejsce zamieszkania: miejscowość, kraj

Informację o tym kiedy kandydat wylądował na swoim siódmym kontynencie (niekoniecznie musi to być Antarktyda) - miesiąc, rok

Plik w formacie jpg ze zdjęciem portretowym kandydata (150x150 pikseli, 72 dpi)

Ponadto można podać opcjonalnie:

adres swojej strony www i adres e-mail (zwracam uwagę na możliwość przechwycenia adresu przez spamerów jeśli nie jest zabezpieczony))

 

Please send your applications to the host:

77kontynentow@wp.pl (please remove one digit "7"from the address before sending)

  Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

77kontynentow@wp.pl  (przed wysłaniem proszę usunąć z adresu jedną siódemkę)