Wyprawa do cesarskich pingwinów - 2022 - Voyage to emperor penguins

Część I - Pingwiny Adeli, Morze Weddella  -   Part one - Adelie Penguins, Weddell Sea

Tekst i zdjęcia - Wojciech Dąbrowski © - text and photos


In the fall of 2022, I made another great trip! In fact, it was supposed to be two separate trips: one in the spring and the other in the fall. But the covid-19 pandemic has ruined everything. In preparing this trip, I had to combine two expeditions: to hot Polynesia and to cold Antarctica, moving halfway between these distant regions. You can find the route map here. It was not an easy journey: it consisted of as many as 14 flights and two long cruises. I set out believing that on the route I would discover new tropical islands and fulfill my dream of seeing emperor penguins. It worked!

 

Jesienią 2022 roku odbyłem kolejną wielką podróż! Tak naprawdę miały to być dwa osobne wyjazdy: jeden wiosną, a drugi jesienią. Ale pandemia covid-19 popsuła wszystko. Przygotowując tę wyprawę musiałem więc połączyć dwie ekspedycje: na gorącą Polinezję i na zimną Antarktydę, przemieszczając się w połowie między tymi odległymi regionami. Mapkę trasy znajdziecie tutaj.  To nie była łatwa podróż: złożyło się na nią aż 14 lotów i dwa długie rejsy statkami. Wyruszałem wierząc, że na trasie odkryję dla siebie nowe tropikalne wyspy i zrealizuję marzenie o zobaczeniu cesarskich pingwinów. Udało się!

After a few weeks spent at the beginning of the tour in the South Pacific, I had to move quickly to Tierra del Fuego, where most expeditions to Antarctica start. At the airport in Tahiti, I took a plane to San Francisco, then another to Panama, and another - to Sao Paulo, then to Buenos Aires - to change to Ushuaia. After five flights (luckily I didn't lose connection anywhere) I found myself in Tierra del Fuego. Here another expedition ship was waiting for me, adapted for navigation in ice... Despite the sun it was cool, I felt the icy breeze from Antarctica... 

 

Po kilku tygodniach spędzonych na początku trasy na Południowym Pacyfiku przyszło mi przemieścić się szybko na Ziemie Ognistą, gdzie rozpoczyna się większość ekspedycji na Antarktydę. Na lotnisku na Tahiti wsiadłem w samolot lecący do San Francisco, potem kolejny do Panamy i jeszcze jeden - do Sao Paulo, a potem do Buenos Aires - na przesiadkę do Ushuaia. Po pięciu lotach (na szczęście nigdzie nie straciłem połączenia) znalazłem się na Ziemi Ognistej. Tu czekał na mnie inny statek ekspedycyjny, przystosowany do żeglugi w lodach... Mimo słońca było chłodno, czułem lodowaty powiew od Antarktydy...

 

"Ortelius" - see helideck in the aft of the ship.

 

Wiedziałem, że statek, którym popłynę na Antarktydę został zbudowany w Stoczni Gdynia. Tej samej, w której pracowałem w czasach studenckich, by zgromadzić fundusze na moje pierwsze zagraniczne podróże. To było bardzo miłe. Po wejściu na pokład na froncie nadbudówki znalazłem spatynowaną tablicę potwierdzającą miejsce narodzin "Orteliusa".  Zbudowano go dla Radzieckiej Akademii Nauk. Na początku nazywał się  "Marina Cwietajewa" od nazwiska wielkiej rosyjskiej poetki, która miała polskie korzenie.

Already on my first day on the ship I met Captain Ernesto - a nice but firm Chilean. I immediately won his sympathy, because I was wearing a hat brought back from my previous trip to Chile.

 

Już mojego pierwszego dnia na statku poznałem kapitana Ernesto - sympatycznego, ale stanowczego Chilijczyka. Od razu zdobyłem sobie jego sympatię, bo nosiłem czapkę przywiezioną z mojej poprzedniej podróży do Chile.

 

Most expeditions heading to Antarctica start in the small Argentinian port of Ushuaia, located at the foot of the picturesque mountains of Tierra del Fuego. We set off in the late afternoon, and the next morning, after leaving the Beagle Channel, we found ourselves in the Drake Strait, famous for its stormy weather:

 

Większość ekspedycji zmierzających na Antarktydę rozpoczyna się w niewielkim argentyńskim porcie Ushuaia, rozłożonym u stóp malowniczych gór Ziemi Ognistej. My wyruszyliśmy późnym popołudniem, by następnego poranka, po wyjściu z Kanału Beagle znaleźć się w słynącej ze sztormowej pogody Cieśninie Drake'a:

Strong winds and high waves awaited us there. But around the ship in the gusty wind soared non-stop albatrosses - magnificent seabirds with a wingspan of up to 3.5 meters. 

 

Na nas też czekał silny wiatr i wysokie fale. Ale wokół statku w tym porywistym wietrze bez przerwy szybowały albatrosy - wspaniałe morskie ptaki, mające rozpiętość skrzydeł dochodzącą do 3,5 metra.

Expedition ships have an "open bridge" policy - participants of the expedition at any time of the day or night (except during maneuvers) can stay in the wheelhouse, watching the sea and the work of the crew:

 

Na ekspedycyjnych statkach prowadzi się politykę "otwartego mostka" - uczestnicy ekspedycji o każdej porze dnia i nocy (z wyjątkiem czasu manewrów) mogą przebywać w sterówce, obserwując morze i pracę załogi: 

The time of sailing through the strait was used for lectures on the nature of Antarctica. We were also acquainted with the rules in force in the great reserve, which is the Seventh Continent. Just like years ago, when I was here for the first time, penguins are still not allowed to come closer than 5 meters.

 

Czas żeglugi przez cieśninę wykorzystany został na wykłady o przyrodzie Antarktyki. Zapoznano nas także z regułami obowiązującymi w wielkim rezerwacie, którym jest Siódmy Kontynent. Tak jak przed laty, gdy byłem tu pierwszy raz, do pingwinów wciąż nie wolno się zbliżać na odległość mniejszą niż 5 metrów.

We saw the first Antarctic islands only two days after leaving Ushuaia. Those were amazing views. In these wide panoramas, an extraordinary emptiness was striking - there were no traces of human activity on the shores of the islands we passed:

 

Pierwsze wyspy Antarktyki zobaczyliśmy dopiero po dwóch dobach od wyjścia z Ushuaia. To były niesamowite widoki. W tych szerokich panoramach uderzała niezwykła pustka - na brzegach mijanych wysp nie było żadnych śladów działalności człowieka:

We admired the glaciers flowing down from the mountains. It is from them that smaller and larger icebergs separate over time, drifting under the pressure of the wind in the blue ocean:

 

Podziwialiśmy spływające z gór lodowce. To od nich oddzielają się z czasem mniejsze i większe góry lodowe, dryfując pod naporem wiatru w błękitnym oceanie:

On the lower ones you can often see penguins frolicking or resting. to get to the ice they take momentum under water and shoot out of the water just before the ice wall - like from a cannon:

 

Na tych niższych często można zobaczyć baraszkujące lub odpoczywające pingwiny. aby się dostać na lód biorą one rozpęd pod wodą i wystrzeliwują z wody tuż przed ścianą lodu - jak z armaty:

Some icebergs are even several dozen meters high and have flat tops - they are called table - "tabular icebergs". They are sometimes so long that a small plane could land on them. On skids of course :).

 

Niektóre góry lodowe są wysokie nawet na kilkadziesiąt metrów i mają płasko ścięte wierzchołki - nazywane są stołowymi - "tabular icebergs" Bywają czasem tak długie, że mógłby na nich wylądować mały samolot. Oczywiście na płozach  :).

 Already at night we entered the Weddell Sea, where the waves were not so high, but the strong wind prevented the planned landing on Half Moon Island. The captain decided that we would try our luck on another, more sheltered island - Devil Island and it was the right decision! This is the island on the horizon:

 

Już w nocy weszliśmy na Morze Weddella, gdzie fale nie były już tak wysokie, ale silny wiatr uniemożliwił lądowanie planowane na Half Moon Island. Kapitan zdecydował, że spróbujemy szczęścia na innej, bardziej osłoniętej wyspie - Devil Island i to była trafiona decyzja! To ta wyspa na horyzoncie:

Our "Ortelius" dropped anchor in the bay, right next to a large iceberg. The crew quickly launched the Zodiacs - rubber boats with motors that could carry up to ten people ashore at a time. We hurriedly put on life jackets and knee-high insulated rubber boots - they are rented free on the ship...

 

"Ortelius" rzucił kotwicę w zatoce, tuż obok dużej góry lodowej. Załoga szybko spuściła na wodę zodiaki - gumowe łodzie z motorami, mogące jednorazowo przerzucić na ląd do dziesięciu osób. Pospiesznie ubieraliśmy kamizelki ratunkowe i wysokie do kolan ocieplane gumiaki - wypożyczają je bezpłatnie na statku...

Soon we sailed. In such a boat you sit on the sides. At higher speed, the zodiac jumps high in the waves, which immediately feels the spine of the fascinated traveler. Well, such an extraordinary journey requires sacrifices! :)

 

 

Popłynęliśmy. W takiej łodzi siedzi się na burtach. Przy większej szybkości zodiak wysoko podskakuje na falach, co z miejsca odczuwa kręgosłup zafascynowanego podróżnika. No cóż, taka niezwykła wyprawa wymaga poświęceń!  :)

After a quarter of an hour we were getting out of the zodiacs into the water on the wild coast. Then we had to cross a small snowfield and climb a small pass, because it turned out that the Adelie penguin colony we were heading to was on the other side of the island:

 

Już po kwadransie wysiadaliśmy z zodiaków do wody na dzikim wybrzeżu. Potem trzeba było przeciąć niewielkie pole śniegowe i wspiąć się na małą przełęcz, bo okazało się, że kolonia pingwinów Adeli, do której zmierzaliśmy rozłożyła się po drugiej stronie wyspy:

When we reached the pass, slightly panting, a postcard view of a partially iced bay and thousands of not very big penguins nesting on a slightly sloping slope opened up:

 

Gdy lekko zasapani dotarliśmy na przełęcz otworzył się stamtąd pocztówkowy wręcz widok na częściowo zalodzoną zatokę i tysiące niezbyt wysokich pingwinów gniazdujących na lekko nachylonym zboczu:

In November, Adelie penguins sit, or rather lie, on eggs, of which the female lays 2, sometimes 3. The male changes them from time to time. When the chicks hatch after 5 weeks, the parents alternately go down to the water to get food after the fasting period:

 

W listopadzie pingwiny Adeli siedzą, a właściwie leżą na jajach, których samica składa 2, czasem 3. Samiec zmienia ją od czasu do czasu. Gdy po 5 tygodniach wyklują się pisklęta rodzice na zmianę schodzą do wody, by po okresie głodówki zdobyć pożywienie:

Można tak stać bodaj godzinami, obserwując niezwykłe teatrum, które rozgrywa się przed naszymi oczami.  Liczebność kolonii pingwinów Adeli (zwanych także pingwinami białookimi) na Devil Island szacuje sie na 16 tysięcy osobników.

 

Można tak stać bodaj godzinami, obserwując niezwykłe teatrum, które rozgrywa się przed naszymi oczami.  Liczebność kolonii pingwinów Adeli (zwanych także pingwinami białookimi) na Devil Island szacuje sie na 16 tysięcy osobników.

 Adelie penguins only grow up to 60-70 cm. An adult individual weighs 4-5 kilograms. They look funny walking up the slope on their short legs. You can imagine how much effort it takes for them to climb to a nest built high on the slope. These penguins sail north for the Antarctic winter, but are said to return to the same nest in the spring.

 

Pingwiny Adeli dorastają zaledwie do 60-70 cm. Dorosły osobnik waży 4-5 kilogramów. Zabawnie wyglądają maszerując po zboczu na swoich krótkich nogach. Można sobie wyobrazić, jak wielkiego wysiłku wymaga od nich wspięcie się do gniazda zbudowanego wysoko na zboczu. Te pingwiny na okres antarktycznej zimy odpływają na północ, ale na wiosnę wracają podobno do tego samego gniazda.

These funny flightless birds build nests from small pebbles - the only material available in this place. And since the nests are close to each other, it happens that penguins steal valuable pebbles from one another:

 

Te zabawne ptaki-nieloty budują gniazda z drobnych kamyków - jedynego osiągalnego w tym miejscu materiału. A że gniazda są blisko siebie, to zdarza się, że pingwiny podkradają jeden drugiemu cenne kamyki:

After returning from feeding in the sea, it is probably not easy for them to find their nest in such a vast colony, but pairs are founding themselves by calling each other. These calls and responses echo over the colony nonstop.

 

Po powrocie z żerowania w morzu nie jest im zapewne łatwo odnaleźć w tak rozległej kolonii swoje gniazdo, ale pary odnajduję się nawołując się wzajemnie. Te nawoływania i odpowiedzi bez przerwy rozlegają się nad kolonią.

We couldn't get close to the penguins. And that's why a camera or a camcorder with a telephoto lens is very useful on such an expedition. Good weather is also important. In low light and far away from the subject, autofocus often fails...

 

Nie mogliśmy zbliżać się do pingwinów. I to z tego powodu  na takiej ekspedycji bardzo się przydaje aparat lub kamera z teleobiektywem. Ważna jest też dobra pogoda. Przy słabym oświetleniu i dużej odległości od obiektu automatyczne ustawienie ostrości często zawodzi...

 

Right next to the breeding ground, skua birds of prey are always lurking - they clean the colony of the weakest and underdeveloped chicks, but they also do not despise a carelessly broken egg. They play an important role, but nobody likes them:

 

Tuż obok lęgowiska czatują zawsze drapieżne ptaki skua - oczyszczają one kolonię z najsłabszych i niedorozwiniętych piskląt, ale nie gardzą także nieuważnie stłuczonym jajkiem.  Pełnią ważną rolę, ale nikt ich nie lubi:  

...

In the screeching crowd, the females that had not yet laid eggs stood out - those with prominent bellies. Their partners were much slimmer... :)

 

 

W skrzeczącym tłumie wyróżniały się samice, które nie zniosły jeszcze jaj - to te z wydatnymi brzuszkami. Ich partnerzy byli o wiele bardziej wysmukli...   :)

Before we knew it, our guides gave the signal to return to the ship. I was impressed with what I saw here. I have visited Adelie penguin colonies before (first time in 1997), but never in sunny weather and in such a scenery. I must admit that I was sad to say goodbye to this picturesque place.

 

Ani się obejrzeliśmy, jak nasi przewodnicy dali hasło do powrotu na statek. Byłem pod wrażeniem tego, co tu zobaczyłem. Kolonie pingwinów Adeli odwiedzałem już wcześniej (pierwszy raz w 1997 roku), ale nigdy przy słonecznej pogodzie i w takiej scenerii. Przyznam, że z żalem żegnałem to malowniczo położone miejsce.

When we got to the landing point on foot, I had to wait in line for a place in the zodiac. The wind picked up again. We were happy with the first success, but everyone was anxiously thinking about the next day: in the morning we were supposed to reach Snow Hill, where those dream emperor penguins should be waiting - will we make it?

 

Kiedy dotarliśmy pieszo do miejsca lądowania przyszło mi czekać w  kolejce na miejsce w zodiaku. Wiatr się znowu wzmagał. Byliśmy szczęśliwi z pierwszego sukcesu, ale każdy z niepokojem myślał już o następnym dniu: rano mieliśmy dotrzeć do Snow Hill, gdzie powinny czekać te wymarzone cesarskie pingwiny - czy nam się uda?

When we were slowly moving away from the island in the afternoon, there was an opportunity to admire and photograph the passing icebergs, which sometimes take very fancy shapes:

 

Gdy po południu wolno oddalaliśmy się od wyspy była okazja do podziwiania i fotografowania mijanych gór lodowych, które czasem przybierają bardzo wymyślne kształty:

On these completely flat and barely protruding above the surface of the navy blue ocean, you can sometimes see single seals. However, I was not so lucky on this trip...

 

Na tych zupełnie płaskich i ledwie wystających ponad powierzchnię granatowego oceanu czasem widzi się pojedyncze foki. Ja jednak w tej podróży nie miałem takiego szczęścia...

We sailed south. The amount of floes covering the surface of the sea was increasing. On the shores of the islands we passed, mountain cliffs rose several hundred meters high. Since leaving the Beagle Channel, we have not seen any other vessel - hardly anyone ventures into these areas, even in summer, when the ice is melting:

 

Płynęliśmy na południe. Ilość kry pokrywającej powierzchnię morza była coraz większa. Na brzegach mijanych wysp wyrastały wysokie na kilkaset metrów górskie klify. Od wyjścia z Kanału Beagle nie widzieliśmy żadnej innej jednostki - w te rejony mało kto się zapuszcza nawet latem, gdy topnieją lody:

The old "Ortelius" is so far the only expedition ship that makes an annual attempt to reach the emperor penguin colony discovered on Snow Hill. The organizer does not guarantee a meeting with the "emperors", as it depends on favorable ice and weather conditions in a given year. There were seasons when the ship turned back empty-handed, because the high icing made it impossible to reach the vicinity of the colony. We sailed hoping that we would succeed...

 

Stary "Ortelius" jest jak dotąd jedynym statkiem ekspedycyjnym podejmującym raz w roku próbę dotarcia do kolonii cesarskich pingwinów odkrytej na Snow Hill. Organizator nie gwarantuje spotkania z "cesarskimi", gdyż uzależnione jest ono od sprzyjających warunków lodowych i pogodowych w danym roku. Bywały takie sezony gdy statek zawracał z niczym, bo wysokie zalodzenie uniemożliwiało dotarcie w pobliże kolonii. Płynęliśmy z nadzieją, że nam się uda... 

 The days in the Antarctic summer are long here. In the evening we practiced getting on and off the helicopters for a long time. We were also offered short flights over the nearest islands, but without disembarking.

 

Dni podczas antarktycznego lata są tu długie. Pod wieczór długo ćwiczyliśmy sprawne wsiadanie i wysiadanie do helikopterów. Zaoferowano nam także krótkie przeloty ponad najbliższymi wyspami, ale bez wysiadania na ląd.

The next day was supposed to be a day of great trial, and with favorable weather also a day of fulfillment of dreams of seeing the largest penguins in the natural environment. But I wrote about whether dreams came true on the next page of my website...

 

Następny dzień miał być dniem wielkiej próby, a przy sprzyjającej pogodzie także dniem spełnienia marzeń o zobaczeniu w naturalnym środowisku tych największych pingwinów.  Ale o tym, czy marzenia się spełniły napisałem już na kolejnej stronie mojego serwisu...

 

     

 

My hot news from this expedition (in English) you can read in  my travel log:  www.globosapiens.net/travellog/wojtekd 

 

 

Notatki robione "na gorąco" na trasie podróży (po angielsku) można przeczytać w moim  dzienniku podróży w serwisie globosapiens.net

To the second part of this report    

Przejście do drugiej części relacji  

 

Przejście do strony "Moje podróże"                                           Back  to  main  travel page 

Powrót do głównego katalogu                                                    Back to the main directory